wie

FARO Advies werd in 2005 opgericht door Peter Laan (CV en EU-CV). Zijn achtergrond als natuurwetenschappelijk onderzoeker en professioneel docent in het hoger onderwijs, later uitgebreid met beleidswerk en managementtaken, hebben voor een groot deel de focus bepaald van de uitgevoerde projecten. Samenwerking met partners en collega's van heel uiteenlopende achtergronden en kennisterreinen was vanaf het begin de leidraad. 

 

In de beginfase (2005-2010) was de focus van FARO Advies vooral gericht op het operationeel maken van Europese regionale ontwikkelingsprogramma's en de totstandkoming van samenwerking tussen verschillende (Europese) regio's en partijen. Inhoudelijk lag de focus op duurzame regionale ontwikkeling. Binnen deze projecten en trajecten speelde het Europese programma LEADER, gericht op kleinschalige innovaties op het gebied van sociaal-economische versterking van het platteland, een centrale rol: door trainingen in het ontwikkelen van innovatieve projecten, project- en programmamanagement en financieel management, zowel binnen Nederland als de nieuw toetredende EU-landen (Letland, Roemenie, Polen, Hongarije). In deze trainingen werd tevens gewerkt aan netwerkontwikkeling en het helpen opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen Europese partners (eerst vooral via het Nationaal Netwerk Platteland), later via het EU bureau TAIEX (trainingen) en projecten gekoppeld aan het Interreg programma (IVA en IVB). Projecten gericht op duurzame regionale ontwikkeling werden vaak gekarakteriseerd door de versterking van de identiteit van de regio: door recreatie en toerisme, zoals bijv.  in de Baronie, d.m.v. het thema Healthy Ageing en gezondheids vraagstukken, zoals in ZO Brabant, of door een combinatie van thema's als recreatie en toerisme, 'good governance', economische ontwikkeling (MKB), gezondheidsvraagstukken en breedbandtoepassingen in Noordoost Fryslan en andere Noordzee regio's (in Interreg IVB project Vital Rural Area).  

 

Sinds 2013 richt FARO Advies zich voornamelijk op twee thema's: de versterking van het (beroeps- en hoger) onderwijs door betere afstemming met en voorbereiding op het MKB werkveld: skills en ondernemerschap. Projecten als Talents!Regional Skills LabsVirtus Circular Business School en de actieve betrokkenheid in netwerken rondom 'ontdekkend leren/discovery learning' en Future Skills 2020 (21st century skills) zijn hier uitingen van. 

Het tweede hoofdthema richt zich op de circulaire economie gekoppeld aan duurzaamheidsvraagstukken. Dergelijke projecten starten vaak met toegepast wetenschappelijk onderzoek gevolgd door netwerkvorming en doorvertaling naar regionale ontwikkelingsprocessen. Projecten als AgrobiopolymerenAquafarm , Verwaarding van zuiveringsslib t.b.v. de landbouw, of de Kansenkaart grondstoffen: organische cycli in de Metropoolregio Amsterdam zijn hiervan goede voorbeelden. In deze projecten werkt FARO Advies intensief samen met Hans Ghijsels (B-MGA).  

 

Zie 'Projecten' of de CV's van voor een uitgebreide lijst inclusief een toelichting per uitgevoerd project. Wanneer u geinteresseerd bent om meer informatie te ontvangen of verder te praten over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Peter Laan via de contact button op deze website.   

   

    Peter Laan 

 

 

 
© Rachna Webdesign